التهاب و تورم لثه به دنبال ارتودنسی ثابت

برهمن سبزواری 09 آذر، 1398

التهاب و تورم لثه به دنبال ارتودنسی ثابت 
تصور جابجایی براکت ها!

برگشت و بهبود عمده پس از برداشتن دستگاه

برهمن سبزواری